Vydavateľstvo: ALERT, s.r.o
Sídlo: Obchodná 4, 040 11 Košice Prevádzka: Borodáčova 42, 040 17 Košice ICO: 46431411, IC DPH SK2023384869

E-mail: knihy@UspesniManazeri.sk Mob.: 0905 322 612

Štatút súťaže FIRMA ROKA 2022
Tento dokument (ďalej len „Štatút“) upravuje pravidlá a podmienky súťaže FIRMA ROKA 2022 (ďalej aj ako „Súťaž“) na webovej

stránke vyhlasovateľa súťaže www.FirmaRoka.com.

1.1. Vyhlasovateľ súťaže

Obchodné meno: ALERT, s.r.o.
Sídlo: Obchodná 4, 040 11 Košice
IČO: 46431411 DIČ: 2023384869
zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 28731/V ďalej iba „Vyhlasovateľ“

1.2. Cieľ súťaže
Cieľom Súťaže FIRMA ROKA 2022 je spropagovať a verejne oceniť úspešné slovenské firmy a ich majiteľov, ktorí významne prispeli k celkovému zlepšovaniu podnikateľského prostredia na Slovensku. Tieto firmy sú inšpiráciou a zároveň aj vzorom pre každého podnikateľa, ktorý sa snaží vybudovať stabilnú, dôveryhodnú a prosperujúcu firmu.

1.3. Účastník súťaže

1.3.1. Súťaž je určená pre všetky firmy, ktoré sú právnickými osobami, zapísanými v Obchodnom registri SR, pôsobiacimi na Slovensku (ďalej len „Účastník“), ktoré sa zaregistrujú do súťaže prostredníctvom registračného formulára na stránke www.FirmaRoka.com. Pri registrácii Účastník označí súťažnú kategóriu do ktorej sa prihlasuje – Maloobchod, Veľkoobchod, Výroba alebo Služby.

1.3.2. Podmienkou účasr v Súťaži je bezúhonnosť, t. j. skutočnosť, že majiteľ firmy, ktorá sa zaregistrovala do Súťaže nebol právoplatne odsúdený za trestný čin akokoľvek súvisiaci s jeho podnikaním (majetková a hospodárska trestná činnosť) a vysporiadanie všetkých záväzkov súvisiacich s vykonávaním podnikateľskej činnosr daného podnikateľského subjektu voči štátu, a to najmä, nie však výlučne, odvody do zdravotného a sociálneho poistenia, dane, clá a pod. Podmienkou účasr v Súťaži je rež skutočnosť, že firma nie je v konkurze, reštrukturalizácii alebo v likvidácii, neuzavrel/a dohodu o vyrovnaní s veriteľmi, nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť, nie je účastníkom konania vyplývajúceho z takejto alebo obdobnej situácie, alebo nie je v takejto alebo obdobnej situácii vyplývajúcej z platných právnych predpisov.

Zároveň daná firma musí nepretržite fungovať minimálne 3 roky odo dňa jej založenia, má minimálne 5 spolupracovníkov a za posledné 2 roky, na základe svojich finančných závierok, vykazuje zisk. Podmienky uvedené v tomto bode Štatútu musia byť splnené počas celej doby trvania Súťaže až do jej ukončenia, vrátane dňa, v ktorom budú vyhlásené výsledky Súťaže; v opačnom prípade je Vyhlasovateľ oprávnený Účastníka súťaže vylúčiť.

1.3.3. Zo Súťaže sú vylúčené firmy členov a rodinných príslušníkov Hodnoracej poroty Súťaže a pracovníkov Vyhlasovateľa.

1.3.4. Ak sa do Súťaže zapojí Účastník, ktorý nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto Štatútu, je zo súťaže automarcky vylúčený a nemá žiaden nárok na ocenenie.

1.4. Registrácia do súťaže

1.4.1. Účastníka do súťaže prihlasuje štatutárny zástupca firmy (ďalej len „Štatutár“), registráciou na webovej stránke www.FirmaRoka.com, čím súčasne udeľuje výslovný súhlas (ďalej len „Súhlas“) s bezplatným použiwm obchodného mena Účastníka v reklamných kampaniach tejto Súťaže, ako aj s jeho zverejnením na stránke www.FirmaRoka.com a to bez časového obmedzenia. Súhlas plaw až do písomného odvolania Účastníkom Súťaže. Štatutár Účastníka Súťaže dáva súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré poskytuje Vyhlasovateľovi Súťaže, za účelom jej realizácie, hodnotenia a podporných akrvít. Za osobné údaje sa pre tento účel považujú: obchodné meno firmy, sídlo firmy, meno a priezvisko Štatutára, majiteľa/majiteľov firmy a ich kontaktné údaje (e-mailová adresa a telefónne číslo).

1.4.2. Registrácia a účasť v Súťaži sú bezplatné. Súťaž nie je dotovaná finančným ocenením.

1.4.3. Navrhnúť firmu do Súťaže môže ktokoľvek, teda nielen Štatutár, ale napríklad aj zákazník, zamestnanec alebo príbuzný (ďalej „Navrhovateľ“) na stránke www.FirmaRoka.com. Navrhovateľ, návrhom Súťažiaceho, udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov, ktoré poskytuje vyhlasovateľovi súťaže, za účelom jej realizácie a kontaktovania navrhovaného Účastníka Súťaže. Za osobné údaje sa pre tento účel považujú: meno a priezvisko Navrhovateľa a jeho kontaktné údaje (e-mailová adresa a telefón). Navrhovateľ uvedie obchodné meno firmy, ktorú navrhuje do Súťaže, jej sídlo a kontaktné údaje na majiteľa.
Vyhlasovateľ v spolupráci s Navrhovateľom osloví Štatutára navrhnutej firmy, ktorý potom môže svoju firmu registrovať do Súťaže spôsobom uvedeným v bode 1.4.1

Vydavateľstvo: ALERT, s.r.o
Sídlo: Obchodná 4, 040 11 Košice Prevádzka: Borodáčova 42, 040 17 Košice ICO: 46431411, IC DPH SK2023384869

E-mail: knihy@UspesniManazeri.sk Mob.: 0905 322 612

1.4.4. Počet registrovaných firiem do súťaže nie je obmedzený.

2. Kritériá hodnotenia
2.1. V Súťaži FIRMA ROKA 2022 budú zaregistrovaní Účastníci hodnotení v nižšie definovaných oblasrach na základe údajov, ktoré poskytnú ich uvedením do dotazníka zaslaného Vyhlasovateľom a na základe údajov získaných z verejných zdrojov. Vyhlasovateľ dotazník zašle Účastníkovi po jeho registrácii do Súťaže na email uvedený v registrácii.

2.2. Všetky údaje, ktoré Účastník v dotazníku poskytne Vyhlasovateľovi sú považované za dôverné a nebudú poskytnuté trewm stranám.

2.3. Účastník súťaže vypĺňa hodnoraci dotazník v týchto oblasrach:

A. Finančné výsledky

Finančná stabilita firmy svedčí o jej dobrom hospodárení, produkrvite a životaschopnosr. Zdravá a úspešná firma generuje zisk a jej obraty sa zvyšujú.
Hodnotenými kritériami v tejto oblasr budú obrat a zisk firmy Účastníka za predchádzajúce 2 roky (2020 a 2021) a počet zamestnancov. Všetky údaje poskytnuté v tejto oblasr budú Vyhlasovateľom skontrolované s údajmi z verejne dostupných zdrojov zverejnenými na stránke www.finstat.sk

B. Zorganizovanosť firmy

Firma, ktorá je dobre zorganizovaná, sú v nej nastavené jasné pravidlá, meranie výkonnosr pracovníkov je transparentné a právomoci jednotlivých zamestnancov i manažérov sú definované jednoznačne, dosahuje skvelé výsledky v produkcii.
V oblasr Zorganizovanosť firmy budú hodnotené kritériá, ktoré svedčia o miere zorganizovanosr firmy, ako firemná štruktúra, popisy práce, systém merania výkonnosr zamestnancov, náborový proces, stratégia a plánovanie, riadenie spoločnosr a ďalšie položky.

C. Verejná angažovanosť Účastníka a jeho prínos pre spoločnosť

Každá firma je hodnotná nielen tým, že vytvára produkty a služby, prospešné pre verejnosť, ale najmä tým, že poskytuje pracovné príležitosr v danom regióne, podporuje neziskové organizácie, vzdelávacie inšrtúcie, či športové a kultúrne akrvity.
V tejto oblasr bude hodnotené množstvo a kvalita podporných akrvít pre zamestnancov spoločnosr a ich rodiny, podpora kultúrnych či športových akrvít na regionálnej alebo celoslovenskej úrovni, podpora sociálne znevýhodnených, detských domovov či domov pre seniorov a iných, ktoré firma zrealizovala za predchádzajúce 2 roky (2019 – 2020).

2.4 Dokumentácia akrvít
Každý Účastník súťaže musí zároveň s vyplneným hodnoracim dotazníkom doložiť fotografie akrvít z oblasr Verejnej angažovanosr a prínosu pre spoločnosť, prípadne iný ilustračný materiál (letáky, printscreen webovej stránky, powerpointová prezentácia).

2.5 Zásady hodnotenia
Proces hodnotenia Účastníkov Hodnoracou porotou je neverejný a konečné výsledky sú tajné, až do ich oficiálneho vyhlásenia na slávnostnej recepcii FIRMA ROKA 2022.

2.6. Spôsob hodnotenia poskytnutých a získaných údajov
Hodnoraca porota, na základe vyplneného dotazníka, údajov získaných z verejných zdrojov a poskytnutých podkladov, vyhodnow jednotlivé oblasr a podľa stanovených hodnoracich kritérií Účastníkovi udelí body. Maximálny možný počet bodov je 150.
V prípade rovnosr bodov, Hodnoraca porota rozhodne o poradí na základe verejnej angažovanosr Účastníkov a ich prínosu pre spoločnosť.

3. HodnoTaca porota

Ing. Ladislav Pavlík, prezident spoločnosr HCA Slovakia, s.r.o.
Peter Vanka, zakladateľ a spolumajiteľ spoločnosr ORIN Slovakia, s.r.o. Ing. Ľuboš Regec, zakladateľ a spolumajiteľ spoločnosr TIS , s.r.o.

4. Ocenenia

Vydavateľstvo: ALERT, s.r.o
Sídlo: Obchodná 4, 040 11 Košice Prevádzka: Borodáčova 42, 040 17 Košice ICO: 46431411, IC DPH SK2023384869

E-mail: knihy@UspesniManazeri.sk Mob.: 0905 322 612

4.1. Víťaz každej jednotlivej kategórie Súťaže získa:

ocenenie a cerrfikát FIRMA ROKA 2022 pre svoju kategóriu
propagáciu na markerngových kanáloch projektu „Úspešní manažéri“ (webová stránka, sociálne siete a e-mail markerng)
účasť na slávnostnej recepcii spojenej s vyhodnotením súťaže

4.2. Podmienkou udelenia ocenenia a poskytnura služieb z Výhry, je trvanie splnenia podmienok účasr v Súťaži v zmysle tohto Štatútu (bod 1.3) v deň vyhlasovania výsledkov Súťaže. Ocenenie a Výhra nemôže byť udelená Účastníkovi, ktorý v deň vyhlasovania výsledkov Súťaže už nespĺňa podmienky v zmysle tohto Štatútu.
V takomto prípade sa víťazom kategórie stáva Účastník, ktorý je v danej kategórii ďalší v poradí.

4.3. O Výhrach pre ocenených Účastníkov Súťaže rozhoduje Vyhlasovateľ. Výhru zo Súťaže nie je možné v zmysle ust. § 845 a § 846 Občianskeho zákonníka súdne vymáhať, ani za ňu žiadať inú prorhodnotu, alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. Výhra je neprenosná.

4.4. Ocenení účastníci v jednotlivých kategóriách budú o výsledkoch Súťaže a o udelených Výhrach upovedomení spôsobom, ktorý vopred určí a oznámi Vyhlasovateľ.

4.5. Vecné výhry budú oceneným Účastníkom odovzdané buď osobne v deň vyhlásenia výsledkov Súťaže alebo iným spôsobom, ktorý vopred určí a oznámi Vyhlasovateľ.

4.6. Zdaňovanie Výhier Súťaže sa riadi Zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení.

5. Cena verejnosT

Cena verejnosr je špeciálne ocenenie, ktoré môže získať každý Účastník Súťaže na základe hlasovania verejnosr. Hlasovanie verejnosr bude prebiehať elektronicky na stránke www.FirmaRoka.com v termíne od 1..3.2023 do 31.3.2023..

5.1. Víťaz ocenenia „Cena verejnosr“ získava:
• ocenenie a cerrfikát FIRMA ROKA 2022 – Cena verejnosT

• propagáciu na markerngových kanáloch projektu „Úspešní manažéri“ (webová stránka, sociálne siete a e-mail markerng) • účasť na slávnostnej recepcii spojenej s vyhodnotením súťaže

5.2. Pravidlá súťaže o „Cenu verejnosr“ budú zverejnené v Štatúte verejného hlasovania Súťaže FIRMA ROKA 2022, ktorý stanoví podmienky účasr a priebeh hlasovania a bude dostupný na stránke www.FirmaRoka.com pred začiatkom verejného hlasovania.

6. Termíny

Súťaž trvá od 1.12.2022 do 28.2.2023.
Termín na registráciu a dodanie podkladov pre Hodnoracu porotu je do 28.2.2023.

Hodnotenie Účastníkov sa uskutoční v termíne 1.3.2023 do 31.3.2023.
Predbežný termín verejného vyhlásenia výsledkov Súťaže a odovzdania ocenení je 28.4.2023.
Vyhlasovateľ Súťaže vyhradzuje právo na zmenu uvedených termínov v závislosr od aktuálnej spoločenskej situácie.

7. Záverečné ustanovenia

Účasťou v Súťaži Účastník vyjadruje súhlas s týmto Štatútom. Ak Účastník nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto Štatúte, sa Súťaže nezúčastní..
Vyhlasovateľ Súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tento Štatút alebo zrušiť Súťaž. Zmenu Štatútu alebo zrušenie Súťaže oznámi Vyhlasovateľ na webovej stránke Súťaže a už zaregistrovaným Účastníkom aj e-mailom, zaslaným na ich adresu uvedenú v registrácii.

V prípade akýchkoľvek nejasnosw, týkajúcich sa podmienok Súťaže alebo ustanovení Štatútu, si Vyhlasovateľ Súťaže vyhradzuje právo vysvetliť reto nejasnosr a prípadne zmeniť Štatút.

8. Kontakt

Účastníci a záujemcovia o účasť v Súťaži môžu v prípade otázok kontaktovať Vyhlasovateľa Súťaže na e-mailovej adrese sutaz@FirmaRoka.com alebo listom na poštovej adrese: ALERT s.r.o., Borodáčova 42, 040 17 Košice

• •

Vydavateľstvo: ALERT, s.r.o
Sídlo: Obchodná 4, 040 11 Košice Prevádzka: Borodáčova 42, 040 17 Košice ICO: 46431411, IC DPH SK2023384869

E-mail: knihy@UspesniManazeri.sk Mob.: 0905 322 612