Štatút súťaže FIRMA ROKA 2023

Tento dokument (ďalej len „Štatút“) upravuje pravidlá a podmienky súťaže FIRMA ROKA 2023 (ďalej aj ako „Súťaž“) na webovej stránke vyhlasovateľa súťaže www.FirmaRoka.com.

1.1. Vyhlasovateľ súťaže

Obchodné meno: ALERT, s.r.o.

Sídlo: Obchodná 4, 040 11 Košice

IČO: 46431411   DIČ: 2023384869

zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 28731/V

ďalej iba „Vyhlasovateľ“

1.2. Cieľ súťaže

Cieľom Súťaže FIRMA ROKA 2023 je spropagovať a verejne oceniť úspešné slovenské firmy a ich majiteľov, ktorí významne prispeli k celkovému zlepšovaniu podnikateľského prostredia na Slovensku. Tieto firmy sú inšpiráciou a zároveň aj vzorom pre každého podnikateľa, ktorý sa snaží vybudovať stabilnú, dôveryhodnú a prosperujúcu firmu.

1.3. Účastník súťaže

1.3.1. Súťaž je určená pre všetky firmy, ktoré sú právnickými osobami, zapísanými v Obchodnom registri SR, pôsobiacimi na Slovensku (ďalej len „Účastník“), ktoré sa zaregistrujú do súťaže prostredníctvom registračného formulára na stránke www.FirmaRoka.com. Pri registrácii Účastník označí súťažnú kategóriu do ktorej sa prihlasuje – Maloobchod, Veľkoobchod, Výroba alebo Služby.

1.3.2. Podmienkou účasti v Súťaži je bezúhonnosť, t. j. skutočnosť, že majiteľ firmy, ktorá sa zaregistrovala do Súťaže nebol právoplatne odsúdený za trestný čin akokoľvek súvisiaci s jeho podnikaním (majetková a hospodárska trestná činnosť) a vysporiadanie všetkých záväzkov súvisiacich s vykonávaním podnikateľskej činnosti daného podnikateľského subjektu voči štátu, a to najmä, nie však výlučne, odvody do zdravotného a sociálneho poistenia, dane, clá a pod. Podmienkou účasti v Súťaži je tiež skutočnosť, že firma nie je v konkurze, reštrukturalizácii alebo v likvidácii, neuzavrel/a dohodu o vyrovnaní s veriteľmi, nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť, nie je účastníkom konania vyplývajúceho z takejto alebo obdobnej situácie, alebo nie je v takejto alebo obdobnej situácii vyplývajúcej z platných právnych predpisov.
Zároveň daná firma musí nepretržite fungovať minimálne 3 roky odo dňa jej založenia, má minimálne 5 spolupracovníkov a za posledné 2 roky, na základe svojich finančných závierok, vykazuje zisk. Podmienky uvedené v tomto bode Štatútu musia byť splnené počas celej doby trvania Súťaže až do jej ukončenia, vrátane dňa, v ktorom budú vyhlásené výsledky Súťaže; v opačnom prípade je Vyhlasovateľ oprávnený Účastníka súťaže vylúčiť.

1.3.3. Zo Súťaže sú vylúčené firmy členov a rodinných príslušníkov Hodnotiacej poroty Súťaže a pracovníkov Vyhlasovateľa.

1.3.4. Ak sa do Súťaže zapojí Účastník, ktorý nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto Štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčený a nemá žiaden nárok na ocenenie.

1.4. Registrácia do súťaže

1.4.1. Účastníka do súťaže prihlasuje štatutárny zástupca firmy (ďalej len „Štatutár“), registráciou na webovej stránke www.FirmaRoka.com, čím súčasne udeľuje výslovný súhlas (ďalej len „Súhlas“) s bezplatným použitím  obchodného mena Účastníka v reklamných kampaniach tejto Súťaže, ako aj s jeho zverejnením na stránke www.FirmaRoka.com a to bez časového obmedzenia. Súhlas platí až do písomného odvolania Účastníkom Súťaže. Štatutár Účastníka Súťaže dáva súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré poskytuje Vyhlasovateľovi Súťaže, za účelom jej realizácie, hodnotenia a podporných aktivít. Za osobné údaje sa pre tento účel považujú: obchodné meno firmy, sídlo firmy, meno a priezvisko Štatutára, majiteľa/majiteľov firmy a ich kontaktné údaje (e-mailová adresa a telefónne číslo).

1.4.2.  Registrácia a účasť v Súťaži sú bezplatné. Súťaž nie je dotovaná finančným ocenením.

1.4.3. Navrhnúť  firmu do Súťaže môže ktokoľvek, teda nielen Štatutár, ale napríklad aj zákazník, zamestnanec alebo príbuzný (ďalej „Navrhovateľ“) na stránke www.FirmaRoka.com. Navrhovateľ, návrhom Súťažiaceho, udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov, ktoré poskytuje vyhlasovateľovi súťaže, za účelom jej realizácie a kontaktovania navrhovaného Účastníka Súťaže.  Za osobné údaje sa pre tento účel považujú: meno a priezvisko Navrhovateľa a jeho kontaktné údaje (e-mailová adresa a telefón). Navrhovateľ uvedie obchodné meno firmy, ktorú navrhuje do Súťaže, jej sídlo a kontaktné údaje na majiteľa.

Vyhlasovateľ v spolupráci s Navrhovateľom osloví Štatutára navrhnutej firmy, ktorý potom môže svoju firmu registrovať do Súťaže spôsobom uvedeným v bode 1.4.1

1.4.4. Počet registrovaných firiem do súťaže nie je obmedzený.

2. Kritériá hodnotenia

2.1.  V Súťaži FIRMA ROKA 2023 budú zaregistrovaní Účastníci hodnotení v nižšie definovaných oblastiach na základe údajov, ktoré poskytnú ich uvedením do dotazníka zaslaného Vyhlasovateľom a na základe údajov získaných z verejných zdrojov. Vyhlasovateľ dotazník zašle Účastníkovi po jeho registrácii do Súťaže na email uvedený v registrácii.

2.2.  Všetky údaje, ktoré Účastník v dotazníku poskytne Vyhlasovateľovi sú považované za dôverné a nebudú poskytnuté tretím stranám.

2.3.  Účastník súťaže vypĺňa hodnotiaci dotazník v týchto oblastiach:

A. Finančné výsledky

Finančná stabilita firmy svedčí o jej dobrom hospodárení, produktivite a životaschopnosti. Zdravá a úspešná firma generuje zisk a jej obraty sa zvyšujú.

Hodnotenými kritériami v tejto oblasti budú obrat a zisk firmy Účastníka za predchádzajúce 2 roky (2021 a 2022) a počet zamestnancov. Všetky údaje poskytnuté v tejto oblasti  budú Vyhlasovateľom skontrolované s údajmi z verejne dostupných zdrojov zverejnenými na stránke www.finstat.sk

B. Zorganizovanosť firmy

Firma, ktorá je dobre zorganizovaná, sú v nej nastavené jasné pravidlá, meranie výkonnosti pracovníkov je transparentné a právomoci jednotlivých zamestnancov i manažérov sú definované jednoznačne, dosahuje skvelé výsledky v produkcii.

V oblasti Zorganizovanosť firmy budú hodnotené kritériá, ktoré svedčia o miere zorganizovanosti firmy, ako firemná štruktúra, popisy práce, systém merania výkonnosti zamestnancov, náborový proces, stratégia a plánovanie, riadenie spoločnosti a ďalšie položky.

C. Verejná angažovanosť Účastníka a jeho prínos pre spoločnosť
Každá firma je hodnotná nielen tým, že vytvára produkty a služby, prospešné pre verejnosť, ale najmä tým, že poskytuje pracovné príležitosti v danom regióne, podporuje neziskové organizácie, vzdelávacie inštitúcie, či športové a kultúrne aktivity. 
V tejto oblasti bude hodnotené množstvo a kvalita podporných aktivít pre zamestnancov spoločnosti a ich rodiny, podpora kultúrnych či športových aktivít na regionálnej alebo celoslovenskej úrovni, podpora sociálne znevýhodnených, detských domovov či domov pre seniorov a iných, ktoré firma zrealizovala za predchádzajúce 2 roky (2021 – 2022).

2.4 Dokumentácia aktivít

Každý Účastník súťaže musí zároveň s vyplneným hodnotiacim dotazníkom doložiť fotografie aktivít z oblasti Verejnej angažovanosti a prínosu pre spoločnosť, prípadne iný ilustračný materiál (letáky, printscreen webovej stránky, powerpointová prezentácia).

2.5 Zásady hodnotenia

Proces hodnotenia Účastníkov Hodnotiacou porotou je neverejný a konečné výsledky sú tajné, až do ich oficiálneho vyhlásenia na slávnostnej recepcii FIRMA ROKA 2023.

2.6. Spôsob hodnotenia poskytnutých a získaných údajov

Hodnotiaca porota, na základe vyplneného dotazníka, údajov získaných z verejných zdrojov a poskytnutých podkladov, vyhodnotí jednotlivé oblasti a podľa stanovených hodnotiacich kritérií Účastníkovi udelí body. Maximálny možný počet bodov je 150.                                
V prípade rovnosti bodov, Hodnotiaca porota rozhodne o poradí na základe verejnej angažovanosti Účastníkov a ich prínosu pre spoločnosť.

3. Hodnotiaca porota

Ing. Ladislav Pavlík, prezident spoločnosti HCA Slovakia, s.r.o.

Peter Vanka, zakladateľ a spolumajiteľ spoločnosti ORIN Slovakia, s.r.o.

Ing. Ľuboš Regec, zakladateľ a spolumajiteľ spoločnosti TIS , s.r.o.

4. Ocenenia

4.1. Víťaz každej jednotlivej kategórie Súťaže získa:

  • ocenenie a certifikát FIRMA ROKA 2023 pre svoju kategóriu
  • propagáciu na marketingových kanáloch projektu „Úspešní  manažéri“ (webová stránka, sociálne siete a e-mail marketing)
  • účasť na slávnostnej recepcii spojenej s vyhodnotením súťaže

4.2. Podmienkou udelenia ocenenia a poskytnutia služieb z Výhry, je trvanie splnenia podmienok účasti v Súťaži v zmysle tohto Štatútu (bod 1.3) v deň vyhlasovania výsledkov Súťaže. Ocenenie a Výhra nemôže byť udelená Účastníkovi, ktorý v deň vyhlasovania výsledkov Súťaže už nespĺňa podmienky v zmysle tohto Štatútu.
V takomto prípade sa víťazom kategórie stáva Účastník, ktorý je v danej kategórii ďalší v poradí.

4.3. O Výhrach pre ocenených Účastníkov Súťaže rozhoduje Vyhlasovateľ. Výhru zo Súťaže nie je možné v zmysle ust. § 845 a § 846 Občianskeho zákonníka súdne vymáhať, ani za ňu žiadať inú protihodnotu, alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. Výhra je neprenosná.

4.4. Ocenení účastníci v jednotlivých kategóriách budú o výsledkoch Súťaže a o udelených Výhrach upovedomení spôsobom, ktorý vopred určí a oznámi Vyhlasovateľ.

4.5. Vecné výhry budú oceneným Účastníkom odovzdané buď osobne v deň vyhlásenia výsledkov Súťaže alebo iným spôsobom, ktorý vopred určí a oznámi Vyhlasovateľ.

4.6. Zdaňovanie Výhier Súťaže sa riadi Zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení.


5. Cena verejnosti

Cena verejnosti je špeciálne ocenenie, ktoré môže získať každý Účastník Súťaže na základe hlasovania verejnosti. Hlasovanie verejnosti bude prebiehať elektronicky na stránke www.FirmaRoka.com v termíne od 1..1.2024 do 31.1.2024..

5.1. Víťaz ocenenia „Cena verejnosti“ získava:

  • ocenenie a certifikát FIRMA ROKA 2023 – Cena verejnosti
  • propagáciu na marketingových kanáloch projektu „Úspešní manažéri“ (webová stránka, sociálne siete a e-mail marketing)
  • účasť na slávnostnej recepcii spojenej s vyhodnotením súťaže

5.2. Hlasovanie verejnosti prebieha v systéme WP Poll Survey & Voting System PRO, verzia 3.0. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za prípadné zneužitie systému, ktoré nie je schopný ovplyvniť.

6. Termíny
Súťaž trvá od 15.9.2023 do 31.12.2023.
Termín na registráciu a dodanie podkladov pre Hodnotiacu porotu je do 31.12.2023.
Hodnotenie Účastníkov sa uskutoční v termíne 1.2.2024 do 29.2.2024.
Predbežný termín verejného vyhlásenia výsledkov Súťaže a odovzdania ocenení je 4.4.2024.

Vyhlasovateľ Súťaže vyhradzuje právo na zmenu uvedených termínov v závislosti od aktuálnej spoločenskej situácie.

7. Záverečné ustanovenia

Účasťou v Súťaži Účastník vyjadruje súhlas s týmto Štatútom. Ak Účastník nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto Štatúte, sa Súťaže nezúčastní..

Vyhlasovateľ Súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tento Štatút alebo zrušiť Súťaž. Zmenu Štatútu alebo zrušenie Súťaže oznámi Vyhlasovateľ na webovej stránke Súťaže a už zaregistrovaným Účastníkom aj e-mailom, zaslaným na ich adresu uvedenú v registrácii.

V prípade akýchkoľvek nejasností, týkajúcich sa podmienok Súťaže alebo ustanovení Štatútu, si Vyhlasovateľ Súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a prípadne zmeniť Štatút.

8. Kontakt
Účastníci a záujemcovia o účasť v Súťaži môžu  v prípade otázok kontaktovať Vyhlasovateľa  Súťaže na e-mailovej adrese sutaz@FirmaRoka.com alebo listom na poštovej adrese: ALERT s.r.o., Borodáčova 42, 040 17 Košice